Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

55915191

Цифрлық инфрақұрылымның маманы - Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Клиенттік тәжірибе бөлімі – жаңа өнімдерді әзірлеу үшін жасалған компаниямыздың бөлімшесі. Біз тиімді маркетингтік және коммерциялық стратегия құра отырып, ФМИ мен тұтынушылар арасындағы байланысқа қамқорлық жасаймыз. Біз жасампаздықты, ынтымақтастыққа дайындықты, икемділікті және жігерлілікті бағалаймыз. Клиенттік тәжірибе саласында тәжірибеңіз болса және Сіз белгісіздікті қорықпасаңыз, онда бізбен бірге Сіз даму үшін шексіз мүмкіндіктерге ие бола аласыз. МІНДЕТТЕРІНЕ МЫНАЛАР КІРЕДІ: •Agile жобаларында сәулетшінің рөлі; •Талаптарды талдау және түсіну-жүйелердің архитектурасына әсер ететіндерді талдауға және бөлуге көмектесу; •Дизайнды құру - архитектуралық аспектілерді ескере отырып, бизнес талаптарына негізделген жүйелердің құрылымы мен өзара байланысын құру; •Коммуникацияны құру – ұйымның барлық деңгейлерінде қызметкерлер жүйелердің өзара әрекеттесуін және архитектураның негізгі принциптерін түсінетін нәрселермен жұмыс істеу; •Әзірлеушілермен жұмыс – дизайнды әзірлеушілер тобы бірлесіп жұмыс жасау және топта жұмыс істеу арқылы жүзеге асыра алатынына сенімді болу; •Дайын шешімдерді бақылау – әзірленген шешімнің берілген талаптарға сәйкес орындалғанына және сұралған тапсырмаларды орындайтынына сенімді болу. БІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫМЫЗ: •Аяқталған жоғары білім (АТ, математика); •Бейіні бойынша 2-3 жыл жұмыс тәжірибесі, 1.5 жыл үздіксіз еңбек өтілі; •Икемді әдістемелердің негізгі принциптерін білу және түсіну (Scrum/Kanban); •Көптеген бағдарламалық өнімдерді қамтитын инфрақұрылыммен жұмыс тәжірибесі; •Техникалық тапсырманы қою тәжірибесі — өз идеяларын әзірлеушілерге жеткізе білу; •Тілдерді меңгеру: орыс, ағылшын– еркін меңгеру (жазбаша және ауызша); • Сауатты жазбаша және ауызша сөйлеу. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Специалист по цифровым инфраструктурам – Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел Клиентского опыта— это подразделение нашей компании, созданное для разработки новых продуктов. Мы заботимся о связи ФМИ с потребителями, создавая эффективную маркетинговую и коммерческую стратегию. Мы ценим креативность, готовность к сотрудничеству, гибкость и динамичность. Если у Вас есть опыт в области клиентского опыта, и Вы не боитесь неопределенности, то с нами Вы сможете получить безграничные возможности для развития. В ТВОИ ОБЯЗАННОСТИ БУДЕТ ВХОДИТЬ: •Роль архитектора в Agile проектах; •Анализ и понимание требований – помощь в анализе и выделение тех, которые влияют на архитектуру систем; •Построение дизайна – построение структуры и взаимосвязей систем на основании бизнес требований, принимая во внимание архитектурные аспекты; •Построение коммуникации – работать над тем, что на всех уровнях организации сотрудники понимают как взаимодействуют системы и каковы основные принципы архитектуры; •Работа с разработчиками – быть уверенным, что дизайн может быть реализован командой разработчиков, путем коллаборации и работе в команде; •Контроль готовых решений – быть уверенным, что разработанное решение выполнено по заданным требованиям и выполняет те задачи, которые были запрошены. НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: •Оконченное высшее образование (ИТ, математика); •Опыт работы 2-3 года по профилю, непрерывный стаж 1.5 года; •Знания и понимания основных принципов гибких методологий (Scrum/Kanban); •Опыт работы с инфраструктурой включающей в себя множество программных продуктов; •Опыт постановки технического задания — умение донести свои идеи до разработчиков; •Владение языками: русский, английский– свободное владение (письменный и устный); •Грамотная письменная и устная речь. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply