Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54359913

Сауда деңгейлерімен жұмыс жөніндегі маман – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Сату бөлімінде белсенділік, клиентке бағдарлану және барлық жаңа нәрсеге ашықтық бағаланады. Бұл Сізге сай келеді деп ойласаңыз, бізбен бірге кең ауқымды түбегейлі өзгерістер жасау үшін біздің командамызға қосылыңыз. Жаңа миссиямыздың табысы, түбегейлі өзгерістердің алғы шебінде тұрған бөлшек сауда бөліміне тікелей байланысты, себебі біз қазір жаңа сауда нүктелерін ашып, жаңа өнімдерді ұсынудамыз. Бұл қызықты, еліктіретін және шабыттандыратын тәжірибе. Жаңа миссиямыздың жаңа нарықтардағы табысы Орталық Азия бөліміне тікелей байланысты. Бұл қызықты, еліктіретін және шабыттандыратын тәжірибе, себебі Сіз ФМИ-дегі әріптестеріңіздің тәжірибесіне сүйене отырып, көршілес елдердегі болашақты айқындау және құру еркіндігін пайдалана отырып, стартап ортасында жұмыс істейтін боласыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Белгілі бір сауда деңгейлері үшін ұзақ - орта және қысқа мерзімді стратегияларды анықтау және дамыту. • Белгілі бір сауда деңгейлеріне арналған бағдарламалардың тұжырымдамалары мен механикасын қоса алғанда, әртүрлі сауда бағдарламаларын әзірлеу. • Бәсекелестердің қызметін зерттеу және талдау. • Кросс-функционалды жобалық командаларды жүргізу, сонымен қатар компанияның стратегиялық мақсаттарына жетудің ең жақсы жолын табу үшін басқа департаменттердің жобалық топтарына қатысу; • Бақыланатын қызметтердің бюджетін әзірлеу және бақылау, бюджеттік қаражаттың тиімді жұмсалуын қамтамасыз ету • Маңызды бизнес шешімдерін қабылдау кезінде уақтылы және өзекті ақпарат беру үшін деректерді тиімді жинау, шоғырландыру және талдау құрылымын дамыту • Компания ішінде де, компанияның сауда серіктестерімен де тиімді іскерлік қатынастарды құруды және сақтауды қамтамасыз ету. • Әртүрлі көздерден есептілікпен жұмыс істеу (Power BI, excel) • Сауда бағдарламаларының шарттары бойынша серіктестерге сыйақыны есептеу (excel). • Есептер мен қаржылық файлдарды төлеуге дайындау. • Жеткізушілермен, компания бухгалтериясымен құжат айналымы, жабу құжаттарын төлеу, есепке алу. • Жүйелердегі төлем деректерін жаңарту. • Жүйелерде жұмыс істеу, есептерді, деректерді, салыстыруды, аналитиканы шығару. • Мүдделі бөлімдермен және өңірлермен байланыс • Тұрақты, қаржылық есептілікті жасау Бізге кім керек: • Жоғары білім • Өткізу/трейд-маркетингте жұмыс тәжірибесі 2 жылдан бастап • FMCG секторындағы тәжірибе артық болмайды • Сауда бағдарламаларын іске қосу/үйлестірудегі тәжірибе артық болмайды • MS Office озық пайдаланушысы • Ағылшын тілін Intermediate төмен емес деңгейде меңгеру. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Специалист по работе с торговыми уровнями - Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В отделе сбыта ценятся активность, ориентация на клиента и открытость ко всему новому. Если вы считаете, что это о Вас, то присоединяйтесь к нашей команде, чтобы вместе с нами проводить масштабные преобразования. От отдела розничных продаж напрямую зависит успех нашей новой миссии, ведь он на передовой линии преобразований, ведь сейчас мы открываем новые точки и представляем новые продукты. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт. От отдела Центральной Азии напрямую зависит успех нашей новой миссии на новых рынках. Это интересный, увлекательный и вдохновляющий опыт, ведь Вы будете работать в атмосфере стартапа, пользуясь свободой определять и создавать будущее в соседних странах, опираясь на опыт коллег в ФМИ. Ваши повседневные обязанности: •Определять и развивать долго- средне - и краткосрочные стратегию для определенных торговых уровней. •Разрабатывать различные торговые программы, включая концепции и механики программ для определенных торговых уровней •Исследовать и анализировать деятельность конкурентов •Лидировать кроссфункциональные проектные команды, а так же быть участником в проектных командах других департаментов с целью нахождения лучшего пути по достижению стратегических целей компании; •Разрабатывать и контролировать бюджет подконтрольных активностей, обеспечивать эффективное расходование бюджетных средств •Развивать структуру эффективного сбора, консолидации и анализа данных, чтобы предоставлять своевременную и актуальную информацию при принятии важных бизнес решений •Обеспечивать построение и удержание выгодных деловых отношений как внутри компании, так и с торговыми партнерами компании. •Работа с отчетностью из различных источников (power BI, excel) •Подсчет вознаграждения партнерам по условиям торговых программ (excel). •Подготовка отчетов и финансовых файлов на оплату. •Документооборот с поставщиками, бухгалтерией компании, оплата закрывающих документов, учет. •Обновления данных по оплате в системах. •Работа в системах, выгружать отчеты, данныe, сверка, аналитика. •Коммуникация с заинтересованными отделами и регионами •Составление регулярной, финансовой отчетности Кто нам нужен: •Высшее образование •Опыт работы в сбыте/трейд-маркетинге от 2-х лет •Опыт работы в FMCG секторе будет плюсом •Опыт в запуске/координации торговых программ будет плюсом •Продвинутый пользователь MS Office •Владение английским языком не ниже уровня Intermediate. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply