Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Global Communications

Openings

1

Job ID

54433476

Ішкі коммуникациялар жөніндегі басшы – Алматы Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Ішкі коммуникациялар жөніндегі стратегияны, бөлімнің белсенділіктері мен жобаларының толық жоспарын әзірлеу және келісу, сондай-ақ бөлім алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау. • Қызметкерлердің компания стратегиясына тартылуын арттыруға, қызметкерлердің компания мақсаттарын түсінуі мен олардан хабардар болуына, корпоративтік мәдениет пен командалық рухты нығайтуға, сондай-ақ компания қызметкерлерінің барлық деңгейлері мен барлық санаттары арасында бірыңғай ақпараттық және коммуникациялық кеңістік құруға бағытталған ішкі коммуникацияларды жақсарту бойынша тиімді бағдарламаларды енгізу. • Ұйым қызметкерлері үшін нақты, дәйекті әрі түсінікті ақпаратты жеткізетін ішкі коммуникациялар бойынша мәтіндік және көрнекі материалдарды әзірлеу. • Ішкі коммуникациялардың мазмұнын жақсарту үшін қажетті ресурстар мен құралдарды әзірлеу және енгізу. • Қызметкерлерді тарту және компанияның коммуникациялық кеңістігінде ашықтық пен айқындықты қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлер үшін ішкі корпоративтік іс-шаралар мен өзге де белсенділіктерді әзірлеу және ұйымдастыру. • Ішкі іс-шараларға арналған презентациялық және үлестірмелі материалдарды дайындау. Корпоративтік жаңа жыл кеші, кеңейтілген басқарушы топқа (жоғары және орта буын басшыларына) арналған жыл сайынғы конференция, барлық қызметкерлер алдында басшылықтың сөз сөйлеуі, бейресми және ойын-сауық іс-шаралары, сондай-ақ ішкі промо-акциялар мен белсенділіктер сияқты іс-шараларды өткізу және үйлестіру. • Қызметкерлердің клиенттік тәжірибесін арттыру мен қызметкерлердің барлық санаттары арасында бірыңғай ақпараттық өрісті қамтамасыз ету мақсатында коммуникациялар арналарын жақсарту және дамыту бойынша шешімдерді әзірлеу және енгізу. • Ішкі байланыс арналарын пайдалану процестерін ішкі клиенттер /пайдаланушылар үшін де, осы арналарды басқаруды жүзеге асыратын ішкі байланыс бөлімінің қызметкерлері үшін де оңтайландыру. • Ерекше жағдайларда (дағдарыстық коммуникациялар, ұйымдастырушылық өзгерістер, т.б.) коммуникацияның қажетті құралдарын енгізу. Дағдарыстық коммуникацияларды тиімді басқару, тез шешім қабылдау және жылдам өзгеретін орта мен маңызды оқиғаларға орай уақтылы және тиімді әрекет ету қабілеті. • Басқа бөлімшелерге дұрыс, уақтылы және тұтынушыға бағдарланған коммуникацияларды жүзеге асыруда қолдау көрсету бойынша жұмыстың тиімді ұстанымы мен тәсілдерін әзірлеу. Бізге кім керек: • Сауатты сөйлеу және жазу • Копирайтер ретінде және мәтін жазудағы жақсы дамыған дағдылар • Көрнекі контентті жасау дағдылары • Презентация өткізу дағдылары • Іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу тәжірибесі • Бюджетті тиімді басқару тәжірибесі мен білігі • Стратегиялық жоспарлау • Креативті және сыни ойлау • Стресске төзімділік және тығыз мерзімде жұмыс істей білу қабілеті • Жобаларды тиімді басқару • Командада жұмыс істей білу • Тапсырмаларды дербес әрі тәуелсіз орындай алу қабілеті • Ағылшын тілі – advanced, орыс тілі – еркін меңгеру және сауатты жазу, қазақ тілін меңгеру құпталады • Жобалық топтардағы немесе басшылық тәжірибесі құпталады • Дербес компьютер мен барлық MS қосымшаларының, SharePoint тәжірибелі пайдаланушысы, MS PowerPoint-ті жоғары деңгейде меңгеру *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Руководитель по внутренним коммуникациям – Алматы Ваши повседневные обязанности: • Разработка и согласование стратегии по внутренним коммуникациям, полного плана активностей и проектов отдела, а также выполнение поставленных перед функцией целей и задач. • Внедрение эффективных программ по улучшению внутренних коммуникаций, направленных на повышение вовлеченности работников в стратегию компании, осведомленность и понимание работниками целей компании, укрепление корпоративной культуры и командного духа, а также создание единого информационного и коммуникационного пространства на всех уровнях и среди всех категорий работников компании. • Разработка текстовых и визуальных материалов по внутренним коммуникациям, несущих четкую, последовательную и понятную информацию для работников организации. • Проработка и внедрение необходимых ресурсов и инструментов для улучшения контента внутренних коммуникаций. • Разработка и организация внутренних корпоративных мероприятий и прочих активностей для работников с целью вовлечения персонала и обеспечения открытости и прозрачности в коммуникационном пространстве компании. • Подготовка презентационных и раздаточных материалов для внутренних мероприятий. Проведение и координация таких мероприятий, как корпоративный новогодний вечер, ежегодная конференция для расширенной управляющей команды (руководителей высшего и среднего звена), выступлений руководства для всех работников, неформальных и развлекательных мероприятий, а также внутренних промо-акций и активностей. • Разработка и внедрение решений по улучшению и развитию каналов коммуникаций с целью повышения клиентского опыта работников и обеспечения единого информационного поля среди всех категорий работников. • Оптимизация процессов пользования каналами внутренних коммуникаций, как для внутренних клиентов /пользователей, так и для работников отдела по внутренним коммуникациям, реализующих управление данными каналами. • Внедрение необходимых инструментов коммуникаций в особых ситуациях (кризисные коммуникации, организационные изменения, др.). Эффективное управление кризисными коммуникациям, проявление быстрого принятия решений и способности своевременно и эффективно реагировать на быстро меняющуюся среду и важные события. • Разработка эффективного подхода и способов работы по оказанию поддержки другим подразделениям в осуществлении правильных, своевременных и ориентированных на потребителя коммуникаций. Кто нам нужен: • Грамотная устная и письменная речь • Сильные навыки копирайтера и наприсания текстов • Навыки создания визуального контента • Навыки проведения презентаций • Опыт в организации и проведении мероприятий • Опыт и умение эффективного управления бюджетом • Стратегическое планирование • Креативное и критичесоке мышление • Стрессоустойчивость и умение работать в сжатые сроки • Эффективное управление проектами • Умение работать в команде • Самостоятельность и автономность в выполнении задач • Английский - advanced, русский – свободное владение и грамотная письменность, владение казахским языком приветствуется • Приветствуется опыт руководителя либо проектных групп • Опытный пользователь ПК и всех приложении MS, SharePoint, высокий уровень владения MS PowerPoint *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply

Related jobs

Other jobs available

ТТӨ цифрлық шегімдері бойынша маман/Специалист по цифровым решениям ППР

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Сауда объектілерін белсендіру жөніндегі маман/Специалист по активации объектов торговли

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Өткізуді дамыту жөніндегі аумақтық басшы/Территориальный руководитель по развитию сбыта

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Taraz,Kazakhstan

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі басшы – Алматы/ Руководитель по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Лидер по разработке программ развития организации, ориентированной на потребителя

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Орталық Азия елдерінің тәуекелі төмендетілген өнімдер бойынша кіші бренд-менеджері - Алматы/Младший бренд-менеджер по продукции с пониженным риском стран Центральной Азии - Алматы

 • Operations
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Ауысым бастығы/Начальник смены

 • Operations
 • FULL-TIME
 • Almaty Region,Kazakhstan