Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54362818

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі жобалардың басшы – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Клиенттік тәжірибе бөлімі – жаңа өнімдерді әзірлеу үшін жасалған компаниямыздың бөлімшесі. Біз тиімді маркетингтік және коммерциялық стратегия құра отырып, ФМИ мен тұтынушылар арасындағы байланысқа қамқорлық жасаймыз. Біз жасампаздықты, ынтымақтастыққа дайындықты, икемділікті және жігерлілікті бағалаймыз. Клиенттік тәжірибе саласында тәжірибеңіз болса және Сіз белгісіздікті қорықпасаңыз, онда бізбен бірге Сіз даму үшін шексіз мүмкіндіктерге ие бола аласыз. Біз тұтынушылық тәжірибеге қатысты әртүрлі жобаларды басқару үшін динамикалық және жоғары ынталы басшыны іздеудеміз. Куратор жобалау топтарын әзірлеуге және басқаруға, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қызметті үйлестіруге, мерзімдер мен бюджеттік мақсаттардың сақталуына, сондай-ақ клиенттердің қанағаттануын қамтамасыз етуге жауапты болады. Мінсіз сәйкес келетін үміткердің жобаларды сәтті жүзеге асырудағы мол тәжірибесі, сондай-ақ тамаша тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары болуы керек. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Тұтынушылық тәжірибеге қатысты бірқатар жобаларды жоспарлау, орындау және жүзеге асыруда функцияаралық командалармен және сыртқы ресурстармен өзара әрекеттесу. • Жобаның ауқымын және күш-жігерін, мерзімдерін, шығындар болжамдары мен кезеңдерін егжей-тегжейлі бағалауды әзірлеу үшін қажетті ресурстарды талдау. • Жобаның кешенді жоспарларын әзірлеу, онда барлық қажетті міндеттер, тиісті қадағалау іс-шаралары мен сәтті іске асыруға қатысатын мүдделі тараптар айқындалады. • Жобаның мәртебесі немесе мәселелері бойынша басшылыққа уақтылы өзектендіруді бере отырып, күнделікті негізде прогресті мониторингілеу. • Барлық мүдделі тараптарды ағымдағы жағдай туралы хабардар ете отырып, жобаны уақтылы аяқтау үшін қажетті кез келген негізгі әрекеттер немесе ұсынымдар туралы хабарлай отырып, апта сайынғы жиналыстар өткізу. • Жобаның мүдделі тараптарымен кез келген ықтимал проблемаларды ерте анықтау, кідірістерді азайту және жоспардағы өзгерістерді тиімді бағалау және келісу үшін жұмыс істеу • Жобаға қатысатын қосалқы мердігерлер, жеткізушілер және басқа тараптар тобын басқару • Тұтынушылардың сезімталдық нүктелері мен шаттық сәттерін анықтау, сандық бағалау және басымдық беру үшін қажетті сандық және сапалық арнайы зерттеулерді әзірлеу және орындау үшін CX және Market Research әріптестерімен серіктестік ету. • Терең түсінікке сүйене отырып, тұтынушы жолында анықталған олқылықтарды жоюға бағытталған тұжырымдамалар мен гипотезалар жасау. Осы ұғымдар мен гипотезаларды (MVP, FFRWD) тексеру • Топ-менеджерлер мен басшылық үшін жобалардың барысы туралы презентациялар мен есептер жасау. • Ішкі клиенттерден немесе өнім берушілерден кері байланыс жинау, клиенттердің идеяларын бастамаларға қолдану немесе біздің өнімдерімізде/қызметтерімізде инновацияларға ықпал ететін стратегияларды әзірлеу. Бізге кім керек: • Бакалаврдан төмен емес дәреже (маркетинг немесе бизнес дәрежесіне артықшылық беріледі) • Өнімді немесе агенттік ортада жобаларды басқару саласында кемінде 3 жыл кәсіби тәжірибе • Тұтынушылық зерттеулер саласындағы кемінде 2 жылдық тәжірибе • Тұжырымдамалар мен гипотезаларды (MVP, FFRWD) тексеру саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі • Проблемаларды алғыр аналитикалық дағдылармен, бөлшек бизнестің цифрлық жүйелерінің инфрақұрылымын түсіне отырып, ақылға қонымды шеше алатын сенімді маман. Күрделі мәселелерді оңай шеше білу және жаңа сынақты қабылдауға үнемі дайын болу. • Құрылымдық ойлау мен талдау әдістерін күрделі және даулы мәселелерге қолданудың расталған қабілеті • Деректерді түсіндіру: деректерді түсінікке және әрекетке айналдыру қабілетінің жоғары болуы • Тамаша жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдылары • MS Office пакетін өте жақсы меңгеру міндетті болып табылады • Ағылшын тілі – ілгері және одан жоғары деңгей *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Руководитель проектов по потребительскому опыту – Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел Клиентского опыта— это подразделение нашей компании, созданное для разработки новых продуктов. Мы заботимся о связи ФМИ с потребителями, создавая эффективную маркетинговую и коммерческую стратегию. Мы ценим креативность, готовность к сотрудничеству, гибкость и динамичность. Если у Вас есть опыт в области клиентского опыта, и Вы не боитесь неопределенности, то с нами Вы сможете получить безграничные возможности для развития. Мы ищем динамичного и высоко мотивированного руководителя для управления различными проектами, связанными с потребительским опытом. Куратор будет отвечать за разработку и руководство проектными командами, координацию деятельности по обеспечению качества, соблюдение сроков и бюджетных целей, а также обеспечение удовлетворенности клиентов. Идеальный кандидат должен иметь большой опыт успешной реализации проектов, а также отличные навыки межличностного общения. Ваши повседневные обязанности: • Взаимодействовать с межфункциональными командами и внешними ресурсами в планировании, выполнении и реализации ряда проектов, связанных с потребительским опытом. • Анализировать масштаб проекта и необходимые ресурсы для разработки подробных оценок усилий, сроков, прогнозов затрат и этапов проекта. • Разрабатывать комплексные планы проекта, в которых будут определены все необходимые задачи, соответствующие мероприятия по отслеживанию и заинтересованные стороны, участвующие в успешной реализации. • Мониторинг прогресса на ежедневной основе с предоставлением своевременных обновлений руководству по статусу или вопросам проекта. • Проводить еженедельные совещания, информируя все заинтересованные стороны о текущем состоянии, сообщая о любых ключевых действиях или рекомендациях, необходимых для своевременного завершения проекта. • Работать с заинтересованными сторонами проекта над тем, чтобы любые возможные проблемы были выявлены на раннем этапе, задержки были сведены к минимуму, а изменения в плане были эффективно оценены и согласованы • Управление командой субподрядчиков, поставщиков и других сторон, участвующих в проекте • Партнерство с коллегами из CX и Market Research для разработки и выполнения количественных и качественных специальных исследований, необходимых для выявления, количественной оценки и приоритезации болевых точек и моментов восторга потребителей. • Основываясь на глубоком понимании, создавать концепции и гипотезы, которые направлены на устранение выявленных пробелов в потребительском пути. Проверять эти концепции и гипотезы (MVP, FFRWD) • Создание презентаций и отчетов о прогрессе проектов для топ-менеджеров и руководства. • Собирать обратную связь от внутренних клиентов или поставщиков, применять идеи клиентов к инициативам или разрабатывать стратегии, которые способствуют инновациям в наших продуктах/услугах. Кто нам нужен: • Степень не ниже бакалавра (предпочтительно степень в области маркетинга или бизнеса) • Не менее 3 лет профессионального опыта в области управления проектами в продуктовой или агентской среде • Не менее 2 лет опыта в области потребительских исследований • Не менее 1 года работы в области проверки концепций и гипотез (MVP, FFRWD) • Проверенный специалист по решению проблем с острыми аналитическими навыками, пониманием инфраструктуры цифровых систем розничного бизнеса и здравым смыслом. Умение с легкостью решать сложные задачи и постоянная готовность принять новый вызов. • Подтвержденная способность применять методы структурированного мышления и анализа к сложным и неоднозначным задачам • Интерпретация данных: сильная способность превращать данные в понимание и действия • Отличные письменные и устные коммуникативные навыки • Очень хорошее владение пакетом MS Office обязательно • Английский – продвинутый и выше *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply