Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54360096

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі басшы – Алматы Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Клиенттік тәжірибе бөлімі – жаңа өнімдерді әзірлеу үшін жасалған компаниямыздың бөлімшесі. Біз тиімді маркетингтік және коммерциялық стратегия құра отырып, ФМИ мен тұтынушылар арасындағы байланысқа қамқорлық жасаймыз. Біз жасампаздықты, ынтымақтастыққа дайындықты, икемділікті және жігерлілікті бағалаймыз. Клиенттік тәжірибе саласында тәжірибеңіз болса және Сіз белгісіздікті қорықпасаңыз, онда бізбен бірге Сіз даму үшін шексіз мүмкіндіктерге ие бола аласыз. Біз командамызға уәждемесі жоғары тұтынушылық тәжірибе жөніндегі менеджер іздеудеміз. Сіз бұл позицияда тұтунышылық тәжірибе жөніндегі супервайзер алдында есепті боласыз және біздің тұтынушы жолындағы бастан-аяқ процестерімізді оңтайландыруға, тұтынушыға бағдарланған мәдениет пен ортаны құруға және тұтынушылардың қатысуы мен қанағаттануына байланысты көрсеткіштерді жақсартуға жауапты боласыз. Үміткердің тұтынушылық жолды талдау тәжірибесі мен деректер маркетингі саласында қабілеттері болғаны абзал. Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі супервайзер мақсатты тұтынушының болжалы, қажеттіліктері мен тілектері бойынша сарапшы болады және тұтынушылық жолы бойында ұсынылуы тиіс функцияларға басымдық беру мақсатында клиенттің сезімтал нүктелерін, маңызды сәттері мен делайтерлерін анықтауға және сандық бағалауға жауапты болады. Осы лауазымдағы қызметкер басқа тиісті командалармен өзара әрекеттесу және оларға әсер ету арқылы коммуникациялар, іс-шаралалар, бағдарламалар мен тұтынушылық жолы бөлігінде жақсартудың тұтынушы мүдделерін ескере отырып жүзеге асырылуы үшін жұмыс істейді. Күн сайынғы міндеттеріңіз: • Тұтынушы жолын картаға түсіру ісіне қазіргі таңда қай жерде екенімізді және, ең бастысы, бұрын-соңды болмаған тұтынушылық тәжірибені қамтамасыз ету үшін қандай бағытта жылжу керектігін түсіну үшін ұйымның пайдаланатын артефактілерін көрсете отырып, басшылық ету • Ағымдағы тәжірибені тексеру, тұтынушылардың мінез-құлқын талдау және зерттеу деректерінің көмегімен тұтынушылардың қажеттіліктері мен ағымдағы тұтынушы тәжірибесіндегі олқылықтарды анықтау • Терең түсінікке сүйене отырып, тұтынушы жолында анықталған олқылықтарды жоюға бағытталған тұжырымдамалар мен гипотезалар жасау. Осы ұғымдар мен гипотезаларды (MVP, FFRWD) тексеру • Market Research-пен бірлесе отырып, тұтынушылардың сезімталдық нүктелері мен шаттық сәттерін анықтау, сандық бағалау және басымдық беру үшін қажетті сандық және сапалық зерттеулерді әзірлеу және жүргізу. • Бейхабар сатыдан сатылымнан кейінгі деңгейге дейін тұтынушы жолын оңтайландыру стратегияларын әзірлеу және енгізу: бизнес-мақсаттарға жетуде шешуші бола отырып, клиенттік жолды ынталандыратын функцияларды іске асыруда басымдықты анықтауға септесетін бастамалардың жол картасын белгілеу және оны басқару бойынша бүкіл ұйым шеңберіндегі әріптестік. • Терең түсінікке сүйене отырып, басқа функциялармен орналастырылған коммуникациялық, бағдарламалық, сервистік және тәжірибелі жобалық іс-шараларға үлес қосу • Нәтижелерді үздіксіз жақсарту мақсатында ағымдағы процестер алдына үнемі сын-қатерлер қою. • Ағымдағы тұтынушы жолы бойынша динамика мен идеяларды ұйым ішінде әріптестермен үнемі бөлісу және тұтынушы жолын жақсартуға бағытталған бастамалардың жол картасы туралы хабарлау Бізге кім керек: • Келесі салалардың бірінде немесе бірнешеуінде кемінде 5 жыл тиісті жұмыс тәжірибесі: FMCG, тұрмыстық электроника, қаржылық қызметтер, технологиялар, телекоммуникация немесе маркетинг/зерттеу агенттігі • Тұтынушыларды зерттеу, дизайнды зерттеу, әртүрлі бизнес-міндеттер бойынша қызметтерді жобалау, цифрлық және физикалық байланыс нүктелері салаларында терең білімінің және кемінде 2 жыл тиісті тәжірибесінің болуы. • Тәжірибе картасын және пайдаланушы жолы картасын жасау саласында кемінде 2 жыл • Тұжырымдама мен гипотезаны тексерумен байланысты (MVP, FFRWD) кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі • Құрылымдық ойлау мен талдау әдістерін күрделі және даулы мәселелерге қолданудың расталған қабілеті • Деректерді түсіндіру: деректерді түсінікке және әрекетке айналдыру қабілетінің жоғары болуы • Жазбаша және ауызша қарым-қатынас дағдыларының жақсы деңгейі, әсіресе ақпаратты қысқаша және дәйекті жеткізе білу қабілеті • Бірнеше тапсырманы, қарама-қайшы басымдықтарды, көптеген мүдделі тараптарды және өте тығыз мерзімдерді басқару жолымен тез өзгеретін ортада жұмыс істеудің және бейімделудің расталған қабілеті • MS Office пакетін өте жақсы меңгеру міндетті болып табылады *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Руководитель по потребительскому опыту – Алматы Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. Отдел Клиентского опыта— это подразделение нашей компании, созданное для разработки новых продуктов. Мы заботимся о связи ФМИ с потребителями, создавая эффективную маркетинговую и коммерческую стратегию. Мы ценим креативность, готовность к сотрудничеству, гибкость и динамичность. Если у Вас есть опыт в области клиентского опыта, и Вы не боитесь неопределенности, то с нами Вы сможете получить безграничные возможности для развития. Мы ищем мотивированного менеджера по потребительскому опыту для нашей команды. На этой позиции вы будете отчитываться перед супервайзером по потребительскому опыту и будете отвечать за оптимизацию наших сквозных процессов потребительского пути, создание ориентированной на потребителя культуры и среды, а также за улучшение показателей, связанных с вовлечением и удовлетворенностью потребителей. В идеале кандидат должен обладать опытом в области анализа потребительского пути и способностями в сфере маркетинга данных. Cупервайзер по потребительскому опыту станет экспертом по ожиданиям, потребностям и пожеланиям целевого потребителя и будет отвечать за выявление и количественную оценку важных моментов, болевых точек и делайтеров по клиенту с целью определить приоритетность функций, которые должны быть предоставлены на протяжении всего пути. Взаимодействуя с другими соответствующими командами и влияя на них, сотрудник на данной должности будет работать над тем, чтобы коммуникации, мероприятия, программы и улучшения в части пути осуществлялись с учетом интересов потребителя. Ваши повседневные обязанности: • Руководство картированием потребительского пути, подкрепленное артефактами, которые организация будет использовать, чтобы понять, где мы находимся и, что наиболее важно, куда нам нужно двигаться, чтобы обеспечить беспрецедентный потребительский опыт • Проверка текущего опыта, анализ поведения потребителей и выявление потребностей и пробелов в текущем опыте потребителей с помощью данных исследований • Основываясь на глубоком понимании, создавать концепции и гипотезы, которые направлены на устранение выявленных пробелов в потребительском пути. Проверять эти концепции и гипотезы (MVP, FFRWD) • В сотрудничестве с Market Research разрабатывать и проводить количественные и качественные исследования, необходимые для выявления, количественной оценки и определения приоритетов болевых точек и моментов восторга потребителей. • Разрабатывать и внедрять стратегии оптимизации потребительского пути от неосведомленного до постпродажного: партнерство в рамках всей организации для определения и управления дорожной картой инициатив, чтобы помочь определить приоритетность реализации функций, которые стимулируют клиентский путь, имея решающее значение для достижения бизнес-целей. • Основываясь на глубоком понимании, вносить вклад в коммуникационные, программные, сервисные и опытные проектные мероприятия, развернутые другими функциями • Постоянно бросать вызов текущим процессам для непрерывного улучшения результатов. • Регулярно делиться динамикой и идеями по текущему потребительскому пути с коллегами по всей организации и сообщать о дорожной карте инициатив, направленных на улучшение потребительского пути Кто нам нужен: • Не менее 5 лет соответствующего опыта работы в одной или нескольких из следующих отраслей: FMCG, бытовая электроника, финансовые услуги, технологии, телекоммуникации или маркетинг/исследовательское агентство • Не менее 2 лет в части углубленного владения и опыта в области исследований потребителей, исследований дизайна, проектирования услуг по различным бизнес-задачам, а также цифровых и физических точек соприкосновения. • Не менее 2 лет в области создания карт опыта и пользовательского пути • Не менее 2 лет работы с проверкой концепции и гипотез (MVP, FFRWD) • Подтвержденная способность применять методы структурированного мышления и анализа к сложным и неоднозначным проблемам • Интерпретация данных: сильная способность превратить данные в понимание и действие • Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки, особенно способность выражать и организовывать информацию лаконично и логично • Подтвержденная способность работать и адаптироваться в быстро развивающейся среде путем управления несколькими задачами, конфликтующими приоритетами, многочисленными заинтересованными сторонами и жесткими сроками • Очень хорошее владение пакетом MS Office обязательно *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply

Related jobs

Other jobs available

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі жобалардың басшы – Алматы/ Руководитель проектов по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Цифрлық инфрақұрылымның маманы - Алматы /Специалист по цифровым инфраструктурам - Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Өткізуді дамыту жөніндегі аумақтық басшы/Территориальный руководитель по развитию сбыта

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Taraz,Kazakhstan

Сауда деңгейлерімен жұмыс жөніндегі маман/Специалист по работе с торговыми уровнями

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Тұтунышылық тәжірибе жөніндегі маман – Алматы/ Специалист по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Коммерциялық және операциялық жоспарлау бойынша маман/Специалист по коммерческому и операционному планированию

 • Operations
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Өткізуді дамыту жөніндегі аумақтық маман/Территориальный специалист по развитию сбыта

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Pavlodar,Kazakhstan