Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

54948674

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз!   Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық.     Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз.   Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді.   Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: •    Нарықтағы сұранысты, бекітілген болжам мен бюджетпен салыстырғанда Нарықтағы көрсеткіштерді талдау және болжау, қатерлер мен мүмкіндіктерді анықтау, қатерлерді барынша азайту жоспарларын әзірлеу және алынған деректерді ФМИ жоспарлау процесіне сәйкес келтіру мақсатында Нарықтағы коммерциялық және операциялық жоспарлау циклін басқару, коммерциялық, қаржылық бөлімдердің, сондай-ақ маркетинг және бизнес-жоспарлау бөлімдерінің командаларымен үнемі өзара әрекеттесу; •    Сатуға әсер ететін ақпаратты, өнімдік бастамаларды тиісінше болжауды және дұрыс жоспарлауды қамтамасыз ету үшін құрылымдалған түрде жинауды, шолуды, талдауды және сақтауды ұйымдастыру; •    Коммерциялық және операциялық жоспарлау бойынша ай сайынғы және апталық кеңестерді дайындау және ұйымдастыру, осы кеңестерді өткізу нәтижелері бойынша хаттамалар жасау, хаттама іс-шараларының орындалуын бақылау және ақпаратты мүдделі тұлғалардың қаперіне жеткізу; •    ФМИ барлық жоспарлау көкжиегіне арналған Нарықтағы сатылым жоспарын келісу; •    Қажет болса, болжамнан ауытқу бойынша іс-шараларды уақтылы іске асыруды және мониторингтеуді қамтамасыз ету үшін жоспарлау аясында ақпарат алмасу ағынын қолдау және жабдықтау жүйесінде Орталықтандырылған жоспарлау бөліміне қорытынды сату болжамын ұсыну; •    Болжау сапасын жақсарту үшін тиісті және уақтылы түзету іс-шараларын іске асыру; •    Нарықта өнімдердің қолжетімді болуын табысты түрде басқаруды және бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Орталықтандырылған жоспарлау бөлімімен өзара әрекеттесу; •    Орталықтандырылған жоспарлау бөлімімен жеткізу тәуекелдері мен мүмкіндіктерін күнібұрын анықтау, осындай ақпаратты ішкі клиенттерге уақтылы беру және Нарықтағы сұраныс пен жеткізілім арасындағы тепе-теңдікке жету үшін қажетті іс-әрекеттерді үйлестіру. •    Дайын өнімдер мен материалдардың артығына қатысты болжамдарды бақылау, коммерциялық, операциялық және қаржылық бөлімдердің командаларымен бірге өнімдер мен материалдардың опат болу қаупіне байланысты ысырапты барынша азайту бағытында жұмыс істеу, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен шығындарды бөлуді бақылау және келісу; •    Нарықтың шарттарына сәйкес жаһандық шешімдер мен стратегияларды іс-әрекеттерге айналдыру үшін жаһандық жеткізілім тізбегінің санаттық командалары және клиенттермен жұмыс істеу бойынша өңірлік Операциялық орталықпен өзара әрекеттесу; •    Автоматтандыру және цифрландыру процестерін ілгерілету үшін деректерді барынша тиімді түрде пайдалана отырып, сұранысты жоспарлау процестерін, әдістері мен жүйелерін үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ тұтынушылардың қажеттіліктерін болжау мен түсінудің тиімділігін барынша арттыру мақсатында жабдықтау жүйесіндегі Орталықтандырылған жоспарлау бөлімімен өзара әрекеттесу, клиенттермен, Нарық топтарымен жұмыс жөніндегі өңірлік Операциялық орталықпен өзара іс-қимыл жасау. Бізге кім керек:   Экономика, қаржы, менеджмент, жеткізу тізбектерін басқару немесе техникалық облыстағы жоғары білім; • Ағылшын тілі – upper-intermediate; • FMCG компанияларында сұранысты жоспарлау, жеткізу тізбектерін жоспарлау және басқару, бизнесті жоспарлау саласындағы тәжірибесі 3 жылдан бастап. • MS Office applications; MS Excel (VLookUp / Pivot Tables) тамаша білу; • Кәсіби біліктілік деңгейі: белгісіздік шарттарында қызмет ету, икемділік, келіссөздер жүргізу дағдылары, жоспарлау дағдылары, нәтижеге бағытталу, сауатты хат жазу дағдылары, артықшылықтарды бөле алу, дербестік, стреске төзімділік; • Аналитикалық ақыл-ой жүйесі; •Адамдарды баcқару тәжірибесі; • Егжей-тегжейлерге ықыластылық. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Меняйте мир вместе с нами!   В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее.     Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях.   В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др.   Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы. Ваши повседневные обязанности: •    Управление циклом коммерческого и операционного планирования на Рынке с регулярным взаимодействием с командами коммерческого, финансового отделов, а также отделами маркетинга и бизнес-планирования, в целях выполнения анализа и прогнозирования спроса на Рынке, показателей Рынка по сравнению с утвержденными прогнозом и бюджетом, определения рисков и возможностей, разработки планов минимизации рисков и приведения полученных данных в соответствие с процессом планирования ФМИ; •    Организация сбора, обзора, анализа и хранения информаци, влияющей на продажи, в структурированном виде для обеспечения надлежащего прогнозирования и правильного планирования продуктовых инициатив; •    Подготовка и организация ежемесячных и еженедельных совещаний по коммерческому и операционному планированию, составление протоколов по результатам проведения этих совещаний, контроль выполнения мероприятий протокола и доведение информации до заинтересованных лиц; •    Согласование плана продаж на Рынке на весь горизонт планирования ФМИ; •    Предоставление итогового прогноза продаж в Централизованный отдел планирования в системе снабжения и поддержание потока обмена информацией в рамках планирования для обеспечения мониторинга и своевременной реализации мероприятий по отклонениям от прогноза, при необходимости; •    Реализация надлежащих и своевременных корректирующих мероприятий для улучшения качества прогнозирования; •    Взаимодействие с Централизованным отделом планирования в целях обеспечения успешного управления и контроля за доступностью продуктов на Рынке; •    Заблаговременное определение рисков и возможностей поставок на Рынок совместно с Централизованным отделом планирования, своевременная передача такой информации внутренним клиентам и координация необходимых дейтсвий для достижения баланса спроса на Рынке и поставок. •    Контроль прогнозов в отношении излишков готовой продукции и материалов, ведение работы над минимизацией потерь из-за рисков гибели продукции и материалов совместно с командами коммерческого, операционного и финансового отделов, а также контроль и согласование распределения затрат с заинтересованными сторонами; •    Взаимодействие с региональным Операционным центром по работе с клиентами и категорийными командами глобальной цепочки поставок для воплощения глобальных решений и стратегий в действия согласно условиям Рынка; •    Взаимодействие с Централизованным отделом планирования в системе снабжения, региональным Операционным центром по работе с клиентами, командами Рынка, в целях обеспечения непрерывного совершенствования процессов, методов и систем планирования спроса с максимально эффективным использованием данных для продвижения процессов автоматизации и цифровизации, а также для максимального повышения эффективности прогнозирования и понимания потребностей потребителей. Кто нам нужен:   • Высшее образование в области: экономика, финансы, менеджмент, управление цепочками поставок или техническая область. • Английский язык – upper-intermediate. • Опыт в прогнозировании спроса, планировании и управлении цепочками поставок, бизнес планировании в FMCG компаниях от 3-х лет. • Отличное знание MS Office applications; MS Excel (VLookUp / Pivot Tables). • Уровень профессиональных компетенций: деятельность в условиях неопределенности, гибкость,  навыки ведения переговоров, навыки планирования, нацеленность на результат, навыки грамотного письма, умение расставлять приоритеты, самостоятельность, стрессоустойчивость. • Аналитический склад ума. • Внимательность к деталям. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply