Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Information Technology

Openings

1

Job ID

56500246

"Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. " Күн сайынғы міндеттеріңіз: -Қайшылықты бизнес тәжірибелерін анықтау, жүйелердің немесе процестердің өзгеруіне әкелетін шешімдерді ұсыну; -Клиенттерге бизнес-функция шегінде негізгі процестерді анықтау, реинжинирингтеу және жетілдіру кезінде көмектесу; -Қызметті басқа бизнес салаларымен біріктіру; -Бизнес-процестер үшін жүйелердің маңыздылығын түсіну мақсатында тиісті бизнес-функцияда пайдаланушылармен тұрақты байланыс орнату және қолдау; -Бизнестің ерекшеліктері мен талаптарын ескере отырып, жаһандық жүйелерді локализациялауды енгізу және жүзеге асыру; -Жаһандық жүйелерді тиімді пайдалануға ықпал ету; -Бизнес талаптарына сәйкес бизнес үшін жоғары сапалы жүйелік шешімдерді ұсыну мақсатында жергілікті жүйелерді жобалауды, енгізуді және тестілеуді орындау; -Талаптарға сәйкес бизнес үшін жоғары сапалы жүйелік шешімдерді ұсыну мақсатында жүйелерді жобалау мен әзірлеудің барлық аспектілеріне қатысу; -Клиенттің жүйелермен тиімді жұмыс істеуіне жәрдемдесу үшін клиенттердің бизнес-рәсімдерін, құжат айналымын және оқу материалдарын әзірлеу; - Қысқа мерзімде мақсаттарға жету және болашақта ағымдағы шығындарды азайту үшін БЖ пакеттерін бағалау және ұсыну; - Ақпараттық технологияларды басқару пәндері тұрғысынан маманның міндеттерін тиімді орындау, стандартты өзгерістер үйлестірушісінің міндеттерін орындау; - ITIL (Information Technology Infrastructure Library) стандартын терең түсінуге негізделген ақпараттық технологиялар мен тиісті процестерді жетілдіру мен оңтайландыруды ілгерілету; - Ақпараттық технологияларды басқаруды дамытуға жақсарту жөнінде ұсыныстар түрінде үлес қосу, оларды одан әрі енгізу; - Өнеркәсіптік пайдаланудағы жүйелерді қадағалау және тексеру; жаңа мақсаттарға сәйкес және (немесе) әзірлеу және қолдау жұмыстарын үнемдеу үшін жүйелік өзгерістерді бастамалау; - Ақпараттық технологияларды басқарудың корпоративтік стандартына сәйкес өзгерістерді енгізуді үйлестіру және проблемалармен жұмыс істеу; - Ақпараттық технологияларды басқарудың тиісті процестерінде оңтайландыру шараларын енгізуді ұсыну және белсенді ілгерілету; - Жүйенің қолдауына немесе жұмысына әсер етуі мүмкін мәселелерді болжау және жағымсыз әсерлерді азайту үшін тиісті шаралар қабылдау; - Жүйелерді тиімді пайдалануға жәрдемдесу мақсатында техникалық және пайдаланушы құжаттамасын, пайдаланушы нұсқаулықтары мен оқу материалдарын жаңартуды қамтамасыз ету. Бізге кім керек: - Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім, жоғары техникалық білім; - Ақпараттық қызметтер, ақпараттық технологиялар саласындағы 4-8 жылдық жұмыс тәжірибесі; - Кешенді жобалар мен IT-сервистерді басқару дағдылары. Project management. Agile project management; - Ағылшын тілі «Upper-Intermediate» деңгейінде; - НББ-ды терең түсіну, кем дегенде бір бағдарламалау тілін білу қажет; - Веб-әзірлеу үшін кем дегенде бір фреймворкты жақсы түсіну; - SQL-ді білу артықшылық болады (Microsoft Transact SQL жақсырақ); - Күшті аналитикалық қабілеттер, тез үйрену қабілеті, командада жұмыс істеу қабілеті; - (AWS) Cloud сертификаттау немесе ұқсас түрі артықшылық болады. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. "Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, и расти профессионально в самых разных направлениях. " Ваши повседневные обязанности: -Выявлять конфликтующие бизнес-практики, предлагать решения, приводящие к изменению систем или процессов; -Помогать клиентам при определении, реинжиниринге и совершенствовании основных процессов в пределах бизнес-функции; -Интегрировать деятельность с другими бизнес-областями; -Устанавливать и поддерживать постоянные контакты с пользователями в соответствующей бизнес-функции для понимания значения систем для бизнес-процессов; -Внедрять и осуществлять локализацию глобальных систем с учетом особенностей и требований бизнеса; -Содействовать эффективному использованию глобальных систем; -Выполнять проектирование, внедрение и тестирование локальных системы с целью предоставления высококачественных системных решений для бизнеса в соответствии с бизнес-требованиями; -Участвовать во всех аспектах проектирования и разработки систем с целью предоставления высококачественных системных решений для бизнеса в соответствии с требованиями; -Разрабатывать бизнес-процедуры клиентов, документооборот и учебные материалы для содействия эффективной работе клиента с системами; - Оценивать и рекомендовать пакеты ПО для достижения целей в кратчайшие сроки и для минимизации текущих расходов в будущем; - Эффективно выполнять обязанности специалиста в терминах дисциплин управления информационными технологиями, выполнять обязанности координатора стандартных изменений; - Продвигать улучшения и оптимизации информационных технологий и соответствующих процессов, базируясь на глубоком понимании стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library); - Вносить вклад в развитие управления информационными технологий в виде предложений по улучшению с их дальнейшим внедрением; - Отслеживать и проверять системы, находящиеся в промышленной эксплуатации; инициировать системные изменения в соответствии с новыми целями и (или) для экономии работ по разработке и поддержке; - Координировать внедрение изменений и работать с проблемами в соответствии с корпоративным стандартом управления информационными технологиями; - Предлагать и активно продвигать внедрение мер оптимизации в соответствующих процессах управления информационными технологиями; - Прогнозировать проблемы, которые могут повлиять на поддержку или работу системы, и принимать соответствующие меры для уменьшения негативных последствий; - Обеспечивать обновления технической и пользовательской документации, руководств пользователя и учебных материалов с целью содействия эффективному использованию систем. Кто нам нужен: - Высшее образование в сфере информационных технологий, высшее техническое образование; - Опыт работы 4-8 лет в сфере информационных служб, информационных технологий; - Навыки управления комплексными проектами и IT сервисами. Project management. Agile project management; - Английский язык на уровне «Upper-Intermediate»; - Глубокое понимание ООП, знание как минимум одного языка программирования желательно; - Хорошее понимание как минимум одного фреймворка для веб-разработки; - Знание SQL будет преимуществом (Microsoft Transact SQL предпочтительно); - Сильные аналитические способности, умение быстро обучаться, умение работать в команде; - (AWS) Cloud сертификация или аналогичная будет плюсом. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply