Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Information Technology

Openings

1

Job ID

54949434

Жүйелер бойынша аға маман- Алматы Күн сайынғы міндеттеріңіз: -Қайшылықты бизнес тәжірибелерін анықтау, жүйелердің немесе процестердің өзгеруіне әкелетін шешімдерді ұсыну; -Клиенттерге бизнес-функция шегінде негізгі процестерді анықтау, реинжинирингтеу және жетілдіру кезінде көмектесу; -Қызметті басқа бизнес салаларымен біріктіру; -Бизнес-процестер үшін жүйелердің маңыздылығын түсіну мақсатында тиісті бизнес-функцияда пайдаланушылармен тұрақты байланыс орнату және қолдау; -Бизнестің ерекшеліктері мен талаптарын ескере отырып, жаһандық жүйелерді локализациялауды енгізу және жүзеге асыру; -Жаһандық жүйелерді тиімді пайдалануға ықпал ету; -Бизнес талаптарына сәйкес бизнес үшін жоғары сапалы жүйелік шешімдерді ұсыну мақсатында жергілікті жүйелерді жобалауды, енгізуді және тестілеуді орындау; -Талаптарға сәйкес бизнес үшін жоғары сапалы жүйелік шешімдерді ұсыну мақсатында жүйелерді жобалау мен әзірлеудің барлық аспектілеріне қатысу; -Клиенттің жүйелермен тиімді жұмыс істеуіне жәрдемдесу үшін клиенттердің бизнес-рәсімдерін, құжат айналымын және оқу материалдарын әзірлеу; - Қысқа мерзімде мақсаттарға жету және болашақта ағымдағы шығындарды азайту үшін БЖ пакеттерін бағалау және ұсыну; - Ақпараттық технологияларды басқару пәндері тұрғысынан маманның міндеттерін тиімді орындау, стандартты өзгерістер үйлестірушісінің міндеттерін орындау; - ITIL (Information Technology Infrastructure Library) стандартын терең түсінуге негізделген ақпараттық технологиялар мен тиісті процестерді жетілдіру мен оңтайландыруды ілгерілету; - Ақпараттық технологияларды басқаруды дамытуға жақсарту жөнінде ұсыныстар түрінде үлес қосу, оларды одан әрі енгізу; - Өнеркәсіптік пайдаланудағы жүйелерді қадағалау және тексеру; жаңа мақсаттарға сәйкес және (немесе) әзірлеу және қолдау жұмыстарын үнемдеу үшін жүйелік өзгерістерді бастамалау; - Ақпараттық технологияларды басқарудың корпоративтік стандартына сәйкес өзгерістерді енгізуді үйлестіру және проблемалармен жұмыс істеу; - Ақпараттық технологияларды басқарудың тиісті процестерінде оңтайландыру шараларын енгізуді ұсыну және белсенді ілгерілету; - Жүйенің қолдауына немесе жұмысына әсер етуі мүмкін мәселелерді болжау және жағымсыз әсерлерді азайту үшін тиісті шаралар қабылдау; - Жүйелерді тиімді пайдалануға жәрдемдесу мақсатында техникалық және пайдаланушы құжаттамасын, пайдаланушы нұсқаулықтары мен оқу материалдарын жаңартуды қамтамасыз ету. Бізге кім керек: - Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім, жоғары техникалық білім; - Ақпараттық қызметтер, ақпараттық технологиялар саласындағы 4-8 жылдық жұмыс тәжірибесі; - Кешенді жобалар мен IT-сервистерді басқару дағдылары. Project management. Agile project management; - Ағылшын тілі «Upper-Intermediate» деңгейінде; - НББ-ды терең түсіну, кем дегенде бір бағдарламалау тілін білу қажет; - Веб-әзірлеу үшін кем дегенде бір фреймворкты жақсы түсіну; - SQL-ді білу артықшылық болады (Microsoft Transact SQL жақсырақ); - Күшті аналитикалық қабілеттер, тез үйрену қабілеті, командада жұмыс істеу қабілеті; - (AWS) Cloud сертификаттау немесе ұқсас түрі артықшылық болады. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Старший специалист по системам - Алматы Ваши повседневные обязанности: -Выявлять конфликтующие бизнес-практики, предлагать решения, приводящие к изменению систем или процессов; -Помогать клиентам при определении, реинжиниринге и совершенствовании основных процессов в пределах бизнес-функции; -Интегрировать деятельность с другими бизнес-областями; -Устанавливать и поддерживать постоянные контакты с пользователями в соответствующей бизнес-функции для понимания значения систем для бизнес-процессов; -Внедрять и осуществлять локализацию глобальных систем с учетом особенностей и требований бизнеса; -Содействовать эффективному использованию глобальных систем; -Выполнять проектирование, внедрение и тестирование локальных системы с целью предоставления высококачественных системных решений для бизнеса в соответствии с бизнес-требованиями; -Участвовать во всех аспектах проектирования и разработки систем с целью предоставления высококачественных системных решений для бизнеса в соответствии с требованиями; -Разрабатывать бизнес-процедуры клиентов, документооборот и учебные материалы для содействия эффективной работе клиента с системами; - Оценивать и рекомендовать пакеты ПО для достижения целей в кратчайшие сроки и для минимизации текущих расходов в будущем; - Эффективно выполнять обязанности специалиста в терминах дисциплин управления информационными технологиями, выполнять обязанности координатора стандартных изменений; - Продвигать улучшения и оптимизации информационных технологий и соответствующих процессов, базируясь на глубоком понимании стандарта ITIL (Information Technology Infrastructure Library); - Вносить вклад в развитие управления информационными технологий в виде предложений по улучшению с их дальнейшим внедрением; - Отслеживать и проверять системы, находящиеся в промышленной эксплуатации; инициировать системные изменения в соответствии с новыми целями и (или) для экономии работ по разработке и поддержке; - Координировать внедрение изменений и работать с проблемами в соответствии с корпоративным стандартом управления информационными технологиями; - Предлагать и активно продвигать внедрение мер оптимизации в соответствующих процессах управления информационными технологиями; - Прогнозировать проблемы, которые могут повлиять на поддержку или работу системы, и принимать соответствующие меры для уменьшения негативных последствий; - Обеспечивать обновления технической и пользовательской документации, руководств пользователя и учебных материалов с целью содействия эффективному использованию систем. Кто нам нужен: - Высшее образование в сфере информационных технологий, высшее техническое образование; - Опыт работы 4-8 лет в сфере информационных служб, информационных технологий; - Навыки управления комплексными проектами и IT сервисами. Project management. Agile project management; - Английский язык на уровне «Upper-Intermediate»; - Глубокое понимание ООП, знание как минимум одного языка программирования желательно; - Хорошее понимание как минимум одного фреймворка для веб-разработки; - Знание SQL будет преимуществом (Microsoft Transact SQL предпочтительно); - Сильные аналитические способности, умение быстро обучаться, умение работать в команде; - (AWS) Cloud сертификация или аналогичная будет плюсом. *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply