Details

Contract

Full-Time

Location

Ljubljana, Slovenia

Department

Consumer

Openings

1

Job ID

54951768

Be a part of a revolutionary change At PMI, we’ve chosen to do something incredible. We’re totally transforming our business and building our future on smoke-free products. Join our team in Ljubljana as a Remote Channels Executive and you will be responsible for execution and support of remote channel processes on the market level with focus on delivering outstanding customer service model that meets and responds to consumer needs. We are offering permanent full-time employment. Location of work is Ljubljana with the option to partly work from home. Your ‘day to day’ As a Remote Channels Executive, you will be responsible for: • Coordinating & supporting operational activities of the Remote channels function. • Continuously thriving to improve customer experience across the consumer journey by looking how to achieve efficiency and speed to consumer. • Ensuring timely communication flow between market and service touch points (primarily remote teams) to ensure all teams are up to date with all the activities. • Collecting and analyzing consumer experiences, sharing insights, proposing corrective actions, and following up on them to address identified inefficiencies. • Finding opportunities and proposing initiatives for consumer support activities in collaboration with other teams. • Creating regular market insights report for market commercial teams and suggest improvements. • Providing channel specific consumer insights to support Consumer Experience in identifying and addressing gaps. • Fostering internal communication to ensure alignment across different functions / teams and flawless execution for outstanding customer experience • Ensuring an appropriate feedback communication involving internal key stakeholders. • Ensuring that all operational activities are developed and implemented in full compliance with all applicable laws and PMI policies, procedures to support long term sustainability of PM business. • Nurturing corporate culture that embraces Customer Care as one of key pillars in deploying internal engagement initiatives and continuously building organization know-how. Job requirements • Bachelor’s or master’s university degree in economic, social science or technical studies; • 1-3 years of experience in sales or marketing closely related to customer care/services; • Experience working on a remote channel will be considered a plus; • Analytical mindset with ability to make data driven decisions; • Ability to multitask in a fast-paced environment; • Strong communication and collaboration skills with developed consumer focus; • Active knowledge of Sales Force will be considered an advantage; • Strong organizational skills with attention to details; • Proficient in written and spoken English and Slovene language; • Driving license. Pre-screening of candidates and conflict of interest review will be conducted. What we offer Our success depends on colleagues who come to work every single day with a sense of purpose and an appetite for progress. Join PMI and you too can: • Seize the freedom to define your future and ours. We’ll empower you to try new things, experiment and explore. • Be part of an inclusive, diverse culture, where everyone’s contribution is respected; collaborate with some of the world’s best people and feel like you belong. • Pursue your ambitions and develop your skills with a global business – our staggering size and scale provides endless opportunities to progress. To join our growing team, apply with CV in English or Slovenian no later than June 5th. All applicants will receive first feedback no later than July 5th. _____________________________________________________________________________ Postanite del revolucionarne spremembe V PMI smo se odločili storiti nekaj neverjetnega. Popolnoma spreminjamo način našega poslovanja, ter gradimo našo prihodnost na brezdimnih izdelkih. Pridružite se naši ekipi v Ljubljani kot strokovni sodelavec za oddaljene trgovinske kanale in odgovorni boste za izvajanje in vzdrževanje procesov kanalov na daljavo na ravni trga z namenom zagotavljanja vrhunskega modela podpore uporabnikom, ki izpolnjuje in se odziva na potrebe uporabnikov. Nudimo polno zaposlitev za nedoločen čas. Delo poteka v Ljubljani z možnostjo delnega dela od doma. Vaše dnevno delo Kot strokovni sodelavec za oddaljene trgovinske kanale boste odgovorni za: • Koordinacijo in podporo operativne plati funkcije oddaljenih kanalov. • Nenehno prizadevanje za izboljšanje izkušnje uporabnikov v vseh fazah nakupne poti, z iskanjem načinov za doseganje učinkovitosti in hitrosti posredovanja uporabnikom. • Zagotavljanje pravočasne komunikacije med tržnimi in servisnimi stičnimi točkami (primarno ekip na daljavo), zato da so vse ekipe ažurno obveščene o vseh dejavnostih. • Zbiranje in analiza izkušenj uporabnikov, deljenje vpogledov, predlaganje korektivnih ukrepov in njihovo nadaljnje spremljanje z namenom odprave neučinkovitosti. • Iskanje priložnosti in predlaganje pobud za aktivnosti podpore potrošnikom v sodelovanju z drugimi ekipami. • Redna priprava poročil s tržnimi vpogledi za tržne komercialne ekipe in predlaganje izboljšav poslovanja. • Zagotavljanje vpogledov o uporabnikih za posamezne kanale za zagotavljanje podpore oddelku za uporabniško izkušnjo pri ugotavljanju in obravnavi pomanjkljivosti. • Spodbujanje interne komunikacije za zagotavljanje skladnosti med različnimi funkcijami/ekipami ter popolno izvajanje nalog za zagotavljanje vrhunske uporabniške izkušnje. • Zagotavljanje primernega poteka povratnih informacij med ključnimi notranjimi deležniki. • Zagotavljanje, da so vse operativne dejavnosti razvite in izvedene v popolni skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni in politikami PMI, postopki za podporo dolgoročne vzdržnosti poslovanja PM. • Negovanje poslovne kulture, ki sprejema področje podpore uporabnikom kot enega izmed ključnih temeljev ob uvajanju internih iniciativ za sodelovanje, in nenehno izpopolnjevanje strokovnega znanja organizacije. Zahteve za delovno mesto • Univerzitetna diploma ali magisterij na ekonomskem, družboslovnem ali tehničnem študijskem področju; • 1 –3 leta delovnih izkušenj s področja trženja in prodaje, ki je tesno povezano s področjem podpore uporabnikom/servisnih storitev; • Izkušnje z delom na oddaljenem kanalu bodo upoštevane kot prednost; • Analitični način razmišljanja s sposobnostjo sprejemanja odločitev na podlagi podatkov; • Sposobnost opravljanja več nalog v hitro razvijajočem okolju; • Močne komunikacijske in sodelovalne sposobnosti z razvito usmerjenostjo na uporabnike; • Aktivno poznavanje Sales Force-a se bo štelo kot prednost; • Močne organizacijske sposobnosti s pozornostjo do detajlov; • Tekoče znanje slovenščine in angleščine; • Vozniški izpit. Preverili bomo skladnost informacij in opravili pregled konflikta interesov. Kaj nudimo Naš uspeh je odvisen od zaposlenih tako moških kot žensk, ki na delo pridejo s predanostjo in stremijo k napredku. Pridružite se PMI in tudi vi lahko: • izkoristite svobodo, da oblikujete svojo in našo prihodnost. Opolnomočili vas bomo, da boste sprejemali tveganja, eksperimentirali in raziskovali; • postanete del vključujoče, raznolike kulture, kjer je cenjen prispevek vsakega posameznika; sodelujte z nekaterimi izmed najbolj nadarjenih ljudi na svetu in doživite občutek pripadnosti; • sledite svojim ambicijam in razvijajte svoje veščine v globalnem podjetju – naša ogromna velikost vam omogoča neskončne priložnosti za napredovanje. Če se želite pridružiti naši rastoči ekipi, se prijavite z življenjepisom v angleščini ali slovenščini najpozneje do 5.junij. Vsi kandidati bodo prvo povratno informacijo prejeli najpozneje do 5.julij.

Apply