Vårt hållbarhetsarbete

Som ett av världens ledande tobaksföretag vill Philip Morris skapa en rökfri framtid. En förändring som kommer påverka människors hälsa positivt över hela världen. 

Nordics Sustainability Report 2020

Hållbarhet står i centrum av transformationen och vår strategi styr hur vi producerar, hur vi driver vår verksamhet och hur vi hanterar vår sociala och miljömässiga påverkan. Att genomföra vår förändringsresa och skapa långsiktigt värde samtidigt som vi minimerar avtrycket från våra produkter, våra verksamheter och värdekedjor – det är vårt främsta bidrag till en hållbar framtid.

I takt med att världens samhällen i högre grad prioriterar hälsa och välbefinnande, ser vi också en stadig nedgång vad gäller cigarrettrökning. I Norden minskar rökningen i absoluta tal, vilket inte är fallet i resten av världen. Idag röker fortfarande 1,1 miljarder människor, inklusive 2,5 miljoner i de nordiska länderna. Vi är på väg i rätt riktning men har fortfarande en bit kvar. För att bli ett än mer hållbart företag arbetar vi för att ingen ska börja röka och för att få folk att sluta. Men eftersom många ändå fortästter att röka, trots bred kännedom om rökningens skadeverkningar, arbetar vi för att erbjuda rökfria alternativ som, om inte riksfria, är betydligt bättre alternativ för människors hälsa och vårt samhälle. Vårt mål om en rökfri framtid skulle bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, inte minst SDG 3 god hälsa och välbefinnande.

Agenda 2030 och FN:s globla mål för hållbar utveckling, SDG, har blivit den universella referensramen för frågor om hållbar utveckling. Det ligger i linje med vår affärsstrategi att bidra till att FN:s SDG:er blir verklighet. 

 • 03-god-halsa-och-valbefinnande

  SDG 3

  Cigaretter orsakar allvarliga sjukdomar. Genom att fasa ut cigratter och erbjuda mindre skadliga alternativ till de personer som,  trots bred kännedom om rökningens skadeverkningar, fortfarande röker kan vi avsevärt minska den negativa påverkan våra produkter har på individer och samhälle. Vi marknadsför och säljer bara våra produkter till vuxna rökare.

 • 08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

  SDG 8

  Vi säkerställer goda arbetsvillkor för alla våra anställda och förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma - till förmån för över en miljon människor globalt genom PMI:s värdekedja.

 • 12-hallbar-konsumtion-och-produktion

  SDG 12

  Vi förbättrar livscykelns effekt av våra produkter - från att minska den miljömässiga påverkan av tobaksodling, till effektiv koldioxidsnål tillverkning, återvinning och program för att motverka nedskräpning.

 • 16_fredliga_samhallen

  SDG 16

  Vi har åtagit oss att övervaka och begränsa olaglig handel. Vårt arbete bidrar till att minska förlusten av skatteintäkter och hälsorelaterade risker kopplat till illegala cigaretter, resan mot en rökfri värld och kampen mot organiserad brottslighet.

Philip Morris Nordiska hållbarhetsrapport 2020

För andra året i rad presenteteras vår Nordiska Hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten beskriver vårt hållbarhetsarbete under 2020 och kartlägger vår riktning för de kommande åren. Det är en förlängning av Philip Morris International Integrated Report 2020

som publicerades i juni 2021, som är upprättad i enlighet med GRI-standarder och ett tillägg till de enskilda nordiska kontorens årsredovisningar utformade enligt lokala riktlinjer.

Rapporten fokuserar på de områden där vi har störst möjlighet att påverka i Norden: hälsa, nedskräpning, vår roll som arbetsgivare och vårt arbete för att motverka illegal handel.  

Vi har identifierat ett antal Key Performance Indicators från Philip Morris globala hållbarhetsarbete för att styra hållbarhetsarbetet i Norden. Denna rapport presenterar vad vi hittills har uppnått och vad vi arbetar för att uppnå framåt.

  

Dela denna sida