Vårt hållbarhetsarbete

Att skapa ett långsiktigt värde samtidigt som vi minimerar de negativa externa effekterna av våra produkter, verksamheter och värdekedjor – det är vårt bidrag till en hållbar framtid.
nordic landscape

I takt med att världens samhällen i högre grad prioriterar hälsa och välbefinnande, ser vi också en stadig nedgång vad gäller cigarrettrökning. 

I Norden minskar rökningen i absoluta tal, vilket inte är fallet i resten av världen. Samtidigt som andelen människor som röker minskar enligt Världshälsoorganisationen (WHO), och befolkningen växer förblir det absoluta antalet personer som röker detsamma. Idag röker fortfarande 1,1 miljarder människor, inklusive 2,5 miljoner i de nordiska länderna.

Vi är på väg i rätt riktning men har fortfarande en bit kvar.

FN:s Sustainable Development Goals, SDG, har blivit den universella referensramen för frågor om hållbar utveckling.

Det ligger i linje med vår affärsstrategi att se till att bidra till att FN:s SDGer blir verklighet. 

Vår prioritet för Norden är hämtad från PMI:s globala process och anpassad till ett nordiskt sammanhang för att lägga fokus där vi kan göra störst skillnad.

 • 03-god-halsa-och-valbefinnande

  SDG 3

  Cigaretter orsakar allvarliga sjukdomar. Genom att byta ut cigaretter till mindre skadliga alternativ kan vi avsevärt minska den negativa påverkan våra produkter har på individer och samhälle. Vi marknadsför och säljer bara våra produkter till vuxna rökare.

 • 08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt

  SDG 8

  Vi säkerställer goda arbetsvillkor för alla våra anställda och förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma - till förmån för över en miljon arbetare globalt genom PMIs värdekedja.

 • 12-hallbar-konsumtion-och-produktion

  SDG 12

  Vi förbättrar livscykelns effekt av våra produkter - från att minska den miljömässiga påverkan av tobaksodling, till effektiv koldioxidsnål tillverkning, förhindrande nedskräpningsåtgärder, återvinning och program för att reducera nedskräpning.

 • 16_fredliga_samhallen

  SDG 16

  Vi har åtagit oss att övervaka och begränsa olaglig handel. Vårt arbete bidrar till att minska förlusten av skatteintäkter och hälsorelaterade risker kopplat till oäkta cigaretter, resan mot en rökfri värld och kampen mot organiserad brottslighet.

Nu presenterar Philip Morris sin första Nordiska hållbarhetsrapport. 

Denna rapport beskriver vårt hållbarhetsarbete under 2019 och kartlägger vår riktning för de kommande åren. 

Det är en förlängning av Philip Morris International Integrated Report 2019, som är upprättad i enlighet med GRI-standarder och ett tillägg till de enskilda nordiska kontorens årsrapporter, som inkluderar obligatorisk redovisning av hållbarhetsinsatser enligt lokala regler.

Även om den är en förlängning av Philip Morris globala strategi, fokuserar den här rapporten på hur vi maximerar vårt bidrag till de viktigaste frågorna och effekterna av vår verksamhet i Norden: hälsa, nedskräpning och ansvarsfulla arbetsvillkor.

I vårt arbete har vi identifierat ett antal Key Performance Indicators från Philip Morris globala hållbarhetsarbete. 

De är relevanta för att styra hållbarhetsarbetet i Norden. Denna rapport presenterar vad vi hittills har uppnått och vad vi arbetar för att uppnå framåt.

Klicka här för att läsa rapporten

  

Dela denna sida