Khoa học Hiệu quả và Đánh giá Nghiêm ngặt

marketpages-robust-sciences-banner-article

Tiên phong trong Nghiên cứu và Phát triển Khoa học

Toàn bộ bộ máy R&D của chúng tôi tập trung vào việc phát triển các sản phẩm ít độc hại hơn thuốc lá điếu, nhưng vẫn mang đến trải nghiệm thỏa mãn cho người hút thuốc trưởng thành trên toàn thế giới. Chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn khoa học cao cho bản thân và chào đón các bên đến thăm các cơ sở khoa học và đánh giá quy trình của chúng tôi. 

Phương pháp và kết quả nghiên cứu của chúng tôi được chia sẻ với các chuyên gia khoa học và cơ quan quản lý thông qua các ấn phẩm được xuất bản trên tạp chí khoa học được bình duyệt, trình bày tại các hội thảo khoa học và trang PMIScience.com.

Tất cả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi được đăng ký trên trang ClinicalTrials.gov. Ngoài ra, chúng tôi chào đón việc xác minh độc lập các kết quả khoa học của chúng tôi.

 

Đánh giá Việc Giảm thiểu Rủi ro

Mục tiêu của chúng tôi là một này nào đó, các sản phẩm giảm thiểu rủi ro (RRP)1 của chúng tôi sẽ thay thế thuốc lá điếu. Chúng tôi đang tuân thủ một chương trình đánh giá khoa học nghiêm ngặt để chứng minh rằng việc chuyển sang các sản phẩm RRP của chúng tôi giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu. Việc đánh giá này áp dụng các thông lệ được công nhận rộng rãi trong ngành độc học, và phương pháp tiếp cận để đánh giá rủi ro cũng được cải tiến dựa trên độc học hệ thống. 

Chương trình đánh giá áp dụng cho toàn bộ các hoạt động từ phát triển sản phẩm ban đầu, đến thử nghiệm lâm sàng, và giám sát các sản phẩm này sau khi chúng có mặt trên thị trường để đánh giá lâu dài vai trò của chúng trong việc giảm thiểu rủi ro.

Các Kết quả của Chúng tôi Đến nay

Các nghiên cứu của chúng tôi về sản phẩm thay thế không khói thuốc tiên tiến nhất của chúng tôi, Hệ thống Làm nóng Thuốc lá (THS)2, đang tiến triển nhanh chóng. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng THS có tiềm năng ít gây hại hơn so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu đối với những người hút thuốc trưởng thành đã chuyển đổi hoàn toàn.

Khi được sử dụng như dự tính, THS không tạo ra quá trình cháy hoặc khói thuốc. Theo các đánh giá trong phòng thí nghiệm, dòng hơi THS tạo ra cũng có hàm lượng các chất độc hại và có tiềm năng gây độc hại (HPHC) thấp hơn đáng kể, và ít độc hại hơn nhiều so với khói thuốc lá điếu. Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi cho THS có tiềm năng đáng kể để người hút thuốc chuyển đổi hoàn toàn sang sản phẩm này, cũng như việc sản phẩm không thu hút những người chưa bao giờ hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc.

Ngoài ra, chúng tôi cam kết xác minh độc lập những kết quả của chúng tôi. Chúng tôi xuất bản trên các tạp chí bình duyệt, phân tích các báo cáo nghiên cứu độc lập về khoa học của chúng tôi, và đã ra mắt một nền tảng đóng góp cộng đồng (crowd-sourcing) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh kết quả.

1 Các sản phẩm giảm thiểu rủi ro (RRP) là thuật ngữ chúng tôi sử dụng để chỉ các sản phẩm có, có khả năng, hoặc có tiềm năng giảm thiểu rủi ro gây hại cho những người hút thuốc lá điếu đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm này, so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.

2 Ngoài Hoa Kỳ, Hệ thống Làm nóng Thuốc lá (HTS) được thương mại hóa dưới tên IQOS.

Chia sẻ trang