banner investors relation
Philip Morris ČR a.s.

Informace pro akcionáře

V této sekci Philip Morris ČR a.s. publikuje informace pro své akcionáře.

Nejnovější dokumenty

Řádná valná hromada akcionářů 2018

 popis

Dokumenty

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS


Pozvánka na valnou hromadu 2018

Návrhy usnesení valné hromady 2018

Upozornění na opravu informace ve Výroční zprávě 2017
Výroční zpráva 2017 - ve Výroční zprávě 2017 jsou obsaženy:

  • - Účetní závěrka za rok 2017
  • - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017
  • - Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
  • - Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce
  • - Zpráva představenstva za rok 2017 Zpráva dozorčí rady za rok 2017
  • - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017
  • - Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 

______________________________________________

  •  

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 Žádost o zasílání pozvánek na valné hromady elektronicky

Na základě stanov společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále také jen „společnost“) se může akcionář rozhodnout pro zasílání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na emailovou adresu, kterou nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti. V takovém případě bude společnost zasílat akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu.

Požadujete-li tedy, aby Vám byly pozvánky na valnou hromadu společnosti zasílány elektronicky na Vaši emailovou adresu, prosím vyplňte údaje uvedené níže.

Tímto oznamuji/oznamujeme společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „společnost“), že

já,
 
 
nebo my,
 

v souladu s §9 odst. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou konanou dne 25. dubna 2014 požaduji/požadujeme, aby mi/nám byly zasílány pozvánky na valnou hromadu společnosti elektronicky, a to na následující emailovou adresu:

Současně tímto potvrzuji svůj souhlas se zařazením svých výše uvedených osobních údajů do databáze společnosti a jejich zpracováním v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem zasílání pozvánek na valnou hromadu společnosti elektronicky na moji emailovou adresu, a to po dobu nutnou k účelu zpracování. Byl/a jsem poučen/a, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat 

Prosím vezměte na vědomí, že všechna pole musí být vyplněna.


V případě jakýchkoliv technických obtíží nás prosím kontaktujte na tomto emailu.

 

Sdílet tento příběh