banner investors relation
Philip Morris ČR a.s.

Informace pro akcionáře

V této sekci Philip Morris ČR a.s. publikuje informace pro své akcionáře.

Nejnovější dokumenty

Řádná valná hromada akcionářů 2019

 

  DOKUMENTY


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pozvánka na valnou hromadu 2019

Návrhy usnesení valné hromady 2019

Výroční zpráva 2018 - ve Výroční zprávě 2018 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2018

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2018

- Zpráva dozorčí rady za rok 2018

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

Seznam zveřejněných dokumentů RVH 2019

Zpráva výboru pro audit za rok 2018

Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami

Čisté znění návrhu změny stanov

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Peter Piroch

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Zarina Maizel

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Andrea Gontkovičová

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Sergio Colarusso

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Tomáš Hilgard

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ondřej Süsser

Etický kodex společnosti PMI

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – na valné hromadě 2019

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – české , slovenské právnické osoby – na valné hromadě 2019

Vzor plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – na valné hromadě 2019

 

 

Prezentace z Řádné valné hromady 2019

Oznámení o výsledcích Řádné valné hromady 2019

Zpráva o udržitelnosti 2018 (anglicky)

Telefonická konference s analytiky - Obchodní výsledky za rok 2018, 13. května 2019

  •  

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 Žádost o zasílání pozvánek na valné hromady elektronicky

Na základě stanov společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále také jen „společnost“) se může akcionář rozhodnout pro zasílání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na emailovou adresu, kterou nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti. V takovém případě bude společnost zasílat akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu.

Požadujete-li tedy, aby Vám byly pozvánky na valnou hromadu společnosti zasílány elektronicky na Vaši emailovou adresu, prosím vyplňte údaje uvedené níže.

Tímto oznamuji/oznamujeme společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „společnost“), že

já,
 
 
nebo my,
 

v souladu s §9 odst. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou konanou dne 25. dubna 2014 požaduji/požadujeme, aby mi/nám byly zasílány pozvánky na valnou hromadu společnosti elektronicky, a to na následující emailovou adresu:

Současně tímto potvrzuji svůj souhlas se zařazením svých výše uvedených osobních údajů do databáze společnosti a jejich zpracováním v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem zasílání pozvánek na valnou hromadu společnosti elektronicky na moji emailovou adresu, a to po dobu nutnou k účelu zpracování. Byl/a jsem poučen/a, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat 

Prosím vezměte na vědomí, že všechna pole musí být vyplněna.


V případě jakýchkoliv technických obtíží nás prosím kontaktujte na tomto emailu.

 

Sdílet tento příběh