banner investors relation
Philip Morris ČR a.s.

Informace pro akcionáře

V této sekci Philip Morris ČR a.s. publikuje informace pro své akcionáře.

Nejnovější dokumenty

Rozhodování valné hromady mimo zasedání
(per rollam) 2021

 

  Aktuální DOKUMENTY


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oznámení představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Návrhy rozhodnutí valné hromady (per rollam)

Pokyny k rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam)

Výroční zpráva 2020 (PDF formát)

Výroční zpráva 2020 (XHTML formát) - ve Výroční zprávě 2020 jsou obsaženy:

- Účetní závěrka za rok 2020

- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020

- Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

- Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

- Zpráva představenstva za rok 2020

- Zpráva dozorčí rady za rok 2020

- Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020

Informace, které tvoří souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva týkající se záležitostí dle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Seznam zveřejněných dokumentů – rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Zpráva výboru pro audit 2020

Zpráva představenstva za rok 2020

Zpráva dozorčí rady za rok 2020

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí o změně stanov

Návrh nového úplného znění stanov společnosti s vyznačenými změnami

Zpráva o odměňování společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

Etický kodex společnosti PMI

Informace o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) včetně harmonogramu

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – fyzické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – české / slovenské právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Formulář plné moci pro zastupování akcionáře – zahraniční právnické osoby – k přijetí rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Hlasovací formulář

Předběžné výsledky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o výsledku rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Oznámení o podrobnostech k předkládání výpisu z evidence skutečných majitelů a vzor prohlášení

Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov společnosti

 

 

Archiv: dokumenty uveřejněné dne 2.2.2021

Oznámení (záměru) představenstva o rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 2021

Vzor hlasovacího formuláře - NENÍ URČEN PRO HLASOVÁNÍ

  •  

 

Zobrazit více Zobrazit méně

Výbor pro audit

Členy Výboru pro audit naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 

Představenstvo společnosti

Členy představenstva naší společnosti naleznete na tomto odkazu.

 Žádost o zasílání pozvánek na valné hromady elektronicky

Na základě stanov společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále také jen „společnost“) se může akcionář rozhodnout pro zasílání pozvánky na valnou hromadu elektronicky na emailovou adresu, kterou nejpozději do 31.12. příslušného roku před konáním valné hromady akcionář sdělí společnosti. V takovém případě bude společnost zasílat akcionáři pozvánky na nadcházející valné hromady pouze elektronicky na oznámenou e-mailovou adresu.

Požadujete-li tedy, aby Vám byly pozvánky na valnou hromadu společnosti zasílány elektronicky na Vaši emailovou adresu, prosím vyplňte údaje uvedené níže.

Tímto oznamuji/oznamujeme společnosti Philip Morris ČR a.s. (dále jen „společnost“), že

já,
 
 
nebo my,
 

v souladu s §9 odst. 4 stanov společnosti schválených valnou hromadou konanou dne 25. dubna 2014 požaduji/požadujeme, aby mi/nám byly zasílány pozvánky na valnou hromadu společnosti elektronicky, a to na následující emailovou adresu:

Současně tímto potvrzuji svůj souhlas se zařazením svých výše uvedených osobních údajů do databáze společnosti a jejich zpracováním v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem zasílání pozvánek na valnou hromadu společnosti elektronicky na moji emailovou adresu, a to po dobu nutnou k účelu zpracování. Byl/a jsem poučen/a, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat 

Prosím vezměte na vědomí, že všechna pole musí být vyplněna.


V případě jakýchkoliv technických obtíží nás prosím kontaktujte na tomto emailu.

 

Sdílet tento příběh