Informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. akcje spółki Philip Morris Polska S.A. (PMPL SA) nie będą miały formy fizycznego dokumentu lecz zyskają formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną.  

W tym miejscu PMPL SA będzie zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji, a także inne wymagane przez prawo lub statut spółki informacje dla akcjonariuszy.

Since 01.03.2021 all stock of Philip Morris Polska S.A. (PMPL SA) will no longer have a paper form, instead they will have a digital record form in the shareholder register (dematerialization process). All paper stock document will no longer be legally valid. 

On this page PMPL SA will place information about steps of dematerialization process and other information for shareholders required by law or company’s statute.

Wezwanie do złożenia dokumentu akcji - A call to submit a share document

Trigon DM - Klauzula RODO Rejestr Akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A_