market_banner

קשרי קהילה

קול קורא לתמיכה בפרויקטים חברתיים וסביבתיים בשנת 2020


חברת פיליפ מוריס בע"מ מזמינה ארגונים העוסקים בתחומים חברתיים ו/או סביבתיים וזקוקים לעזרה במימון פעילותם, להגיש בקשה לקבלת תרומה.

פיליפ מוריס פועלת מזה שנים רבות לתמיכה ביוזמות חברתיות וסביבתיות ומעורבת בתחומים מגוונים הנוגעים לתרומה לקהילה. מיקוד ההשקעה בקהילה של החברה בא לידי ביטוי ב-3 אופנים מרכזיים: 

    1. יצירת שותפויות ארוכות טווח עם ארגונים;
    2. תרומות בכסף ושווה כסף; 
    3. מעורבות חברתית של עובדי החברה בפעילות שונות בקהילה; 


השנה הוחלט בחברה למקד את מערך התרומות ועל כן פורסם קול קורא זה. אנו מזמינים הגשת בקשות תמיכה לשנת 2020, מארגונים חברתיים וסביבתיים המקדמים את יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG's), הנמצאים בהלימה ליעדים שהחברה בחרה להוביל. להלן יעדי המיקוד של החברה:

 

 - צמצום פערים חברתיים וגאוגרפיים, העצמה נשית, קידום החינוך (מעל גיל 18), שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, תמיכה באוכלוסיות מוחלשות ועוד.

 - ארגונים העוסקים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, פרויקטים לקידום שימוש יעיל במשאבים, מחזור חומרים, פתרונות לניהול פסולת, קידום אורח חיים הרמוני עם הטבע ועוד. 

 

על ארגונים העוסקים בנושאים הנ"ל ומעוניינים להגיש בקשה, לעמוד בקריטריונים שלהלן:

 - עמותה או מלכ"ר הרשומים ברשם העמותות.
 - פעילות המבוססת על תכנית מובנית, ברורה ומתוקצבת, בעלת מטרות ויעדים ברי השגה.
 - תינתן עדיפות לעשייה חברתית משמעותית בקהילה המקומית.
 - פעילות הפונה למגוון המגזרים באוכלוסייה, המיוצגים על ידי מגוון עובדי החברה. 
 - אפשרות למעורבות עובדי החברה ומנהליה בפעילות.
 - עדיפות לפעילות ארוכת טווח שתאפשר התפתחות הדרגתית, מדידה והערכת השפעתה. 
 - שותפות שתתבסס על יצירת שותפויות חוץ מגזריות, כגון: עמותות, ארגונים חברתיים ועוד.
 - ארגונים שקיבלו בעבר תמיכה מחברת פיליפ מוריס ישראל  ומעוניינים להגיש בקשה פעם נוספת, נדרשים להגיש בקשה הכוללת פירוט לגבי אופן ניצול תמיכת פיליפ מוריס בשני קודמות, בטופס הבקשה.

את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס בקשת התרומות המצורף כאן אותו יש להגיש בעברית.
בנוסף, יש לצרף עמוד אחד באנגלית המתאר את פעילות העמותה ואת הפרוייקט הספציפי שעבורו מוגשת הבקשה.


את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 15.3.2020 לכתובת המייל:

CorporateResponsibility.PMIL@pmi.com

 

אין בהגשת טופס הבקשה כדי להבטיח אישור קבלת התמיכה מחברת פיליפ מוריס.
לבירורים ושאלות, ניתן לפנות לאירית הרמן, 03-7699964

Share the story