Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Commercial

Openings

1

Job ID

54431962

Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз! Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Сату бөлімінде белсенділік, клиентке бағдарлану және барлық жаңа нәрсеге ашықтық бағаланады. Бұл Сізге сай келеді деп ойласаңыз, бізбен бірге кең ауқымды түбегейлі өзгерістер жасау үшін біздің командамызға қосылыңыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Компанияның даму стратегиясына сәйкес коммерциялық ұйымның қызметкерлерін оқытудың тиімді стандарттарын, рәсімдері мен бағдарламаларын, сондай-ақ мердігерлерге арналған нұсқаулықтарды әзірлеу; - Іске қосу алдында әзірленіп жатқан бағдарламалар мен құралдарды тестілеу; - Электрондық оқыту жүйелерін жақсарту және/немесе оңтайландыру бойынша ұсыныстар енгізу. - Әзірленген құралдар мен бағдарламаларды тиімді түрде енгізуді қамтамасыз ету үшін Компанияның қатыстырылған қызметкерлерін оларды тиімді пайдалануға үйрету; - Қажет болған жағдайда, коммерциялық ұйымның қызметкерлері үшін функционалдық оқыту бағдарламаларын жүргізу. - Оқыту материалдарын электрондық оқыту жүйелеріне уақтылы және тиісінше орналастыруды қамтамасыз ету; - Компания қызметкерлерінің оқыту бағдарламаларынан өтуі бойынша сапалы әрі тұрақты есеп беру процесін ұйымдастыру, - Оқыту бағдарламаларының сапасы мен тиімділігін бағалау құралдарын әзірлеу және енгізу (білімді тестілеу, кері байланыс жинау және т.с.с.); - Білім мен дағдыларды дамыту үшін енгізілген бағдарламалар мен құралдардың нәтижелерін бағалау және олардың мазмұнын жақсартуды ұсыну; - Персоналды оқыту мәселелері бойынша сыртқы жеткізушілермен тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету (техникалық тапсырмалар жасау, нұсқау беру, жұмысты ұйымдастыру және тренингтік қызметтер мен оқыту бағдарламаларын әзірлеу қызметтерін жеткізушілерге кері байланыс беру, Компания мен мердігерлер арасында уақтылы және тиісті құжат айналымын қамтамасыз ету) - Барлық қатыстырылған тараптарды оқыту және дамыту жүйесін қолдайтын бағдарламалар мен процестерді әзірлеу және жаңарту жоспарлары, мәртебесі туралы уақтылы хабарландыру - Процестерді жақсарту және жаңа бизнес-бастамаларды тестілеу бойынша жобаларды жүргізу/жобаларға қатысу. Бізге кім керек: - LMS және электрондық курс редакторларымен жұмыс істеу тәжірибесі - Оқу материалдарын әзірлеуде ADDIE әдіснамасын қолдану тәжірибесі - Компанияның FMCG тауарларында бизнес-процестерді түсіну - Компанияның FMCG тауарларында оқыту және дамыту процесін түсіну - Ұйымның әртүрлі деңгейлерінде кросс-функционалдық өзара іс-қимыл құра білу; - Тиімді түрде тіл табысу дағдылары; - Дамыған ұйымдастыру дағдылары; - Практикалық оқыту дағдылары - Тренингтер / электрондық курстар жасау дағдылары - Кері байланыс беру дағдылары - Тікелей сату (дәлелдеу) дағдылары - Жобаларды басқару дағдылары - Топтық фасилитация дағдылары - Өзгерістерді басқару дағдылары - Проблемалар мен мүмкіндіктерді анықтау дағдылары - Уақытты басқару дағдылары - MS Office сенімді пайдаланушысы; - Ағылшын тілі – Intermediate деңгейінен төмен емес; Меняйте мир вместе с нами! В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В отделе сбыта ценятся активность, ориентация на клиента и открытость ко всему новому. Если вы считаете, что это о Вас, то присоединяйтесь к нашей команде, чтобы вместе с нами проводить масштабные преобразования. Ваши повседневные обязанности: - Разрабатывать эффективные стандарты, процедуры и программы по обучению сотрудников коммерческой организации, а также руководства для подрядчиков в соответствии со стратегией развития Компании; - Осуществлять тестирование разрабатываемых программ и инструментов перед запуском; - Вносить предложения по улучшению и/или оптимизации электронных систем обучения. - Обучать вовлеченных сотрудников Компании эффективному использованию разработанных инструментов и программ для обеспечения их эффективного внедрения; - При необходимости, проводить функциональные программы обучения для сотрудников коммерческой организации. - Обеспечивать своевременное и надлежащее размещение обучающих материалов в электронные системы обучения; - Организовывать процесс качественной регулярной отчетности по прохождению программ обучения сотрудниками Компании, - Разрабатывать и внедрять инструменты оценки качества и эффективности программ обучения (тестирование знаний, сбор обратной связи и т.п.); - Оценивать результаты внедренных программ и инструментов для развития знаний и навыков и предлагать улучшения их содержания; - Обеспечивать эффективное взаимодействие по вопросам обучения персонала с внешними поставщиками (создавать технические задания, инструктировать, организовывать работу и предоставлять обратную связь поставщикам тренинговых услуг и услуг по разработке программ обучения, обеспечивать своевременный и надлежащий документооборот между Компанией и подрядчиками); - Своевременно информировать все вовлеченные стороны о планах, статусе разработки и обновлении программ и процессов, поддерживающих систему обучения и развития; - Лидировать проекты / участвовать в проектах по улучшению процессов и тестированию новых бизнес-инициатив. Кто нам нужен: - Опыт работы с LMS и редакторами электронных курсов; - Опыт применения методологии ADDIE в разработке обучающих материалов; - Понимание бизнес-процессов в FMCG компании; - Понимание процесса обучения и развития в FMCG компании; - Умение выстраивать кросс-функциональное взаимодействие на различных уровнях организации; - Навыки эффективной коммуникации; - Развитые организаторские навыки; - Навыки практического обучения - Навыки создания тренингов / электронных курсов - Навыки предоставления обратной связи - Навыки прямых продаж (аргументации) - Навыки управления проектами - Навыки групповой фасилитации - Навыки управлением изменениями - Навыки выявления проблем и возможностей - Навыки управления временем - Уверенный пользователь MS Office; - Английский язык - уровень владения не ниже Intermediate;

Apply

Related jobs

Other jobs available

Сауда объектілерін белсендіру жөніндегі маман/Специалист по активации объектов торговли

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі жобалардың басшы – Алматы/ Руководитель проектов по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Ішкі коммуникациялар жөніндегі басшы – Алматы/ Руководитель по внутренним коммуникациям – Алматы

 • Global Communications
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Тұтынушыларға арналған бағдарламалардың басшысы/Руководитель по программам для потребителей (NPS)

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Тұтунышылық тәжірибе жөніндегі маман – Алматы/ Специалист по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Сауда деңгейлерімен жұмыс жөніндегі маман/Специалист по работе с торговыми уровнями

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan

Тұтынушылық тәжірибе жөніндегі басшы – Алматы/ Руководитель по потребительскому опыту – Алматы

 • Commercial
 • FULL-TIME
 • Almaty,Kazakhstan