Details

Contract

Full-Time

Location

Almaty, Kazakhstan

Department

Operations

Openings

1

Job ID

54427042

Оператор – Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90 Әлемді бізбен бірге өзгертіңіз Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) компаниясында түтінсіз болашақ құру туралы түбегейлі шешім қабылдадық. Тарихқа бүгіннің өзінде өз үлесіңізді қосу, батыл идеяларды енгізу, барынша жетілдірілген шешімдер жасау және әртүрлі бағыттар бойынша кәсіби өсу үшін бізге қосылыңыз. Өндірістік бөлімде жұмыскерлердің әрқайсысы ортақ іске елеулі үлес қоса алады. Осы бөлімдегі жұмыс сатып алуға, логистикаға, өндіріске, жеткізілім тізбегін жоспарлауға және т.б. салаларға жаңа тәсілдемелерді талап етеді. Сізді күн сайынғы күрделі міндеттер шабыттандырса, біз Сізге жетілу, инновацияларды енгізу және жаңа жұмыс әдістерін әзірлеу мүмкіндігін ұсынамыз. Күн сайынғы міндеттеріңіз: - Технологиялық жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және өндірістік процесті бақылау; - Темекі және темекі емес материалдарды бақылау мен есепке алуды жүзеге асыру; - Цехтың технологиялық жабдықтарында жөндеу жұмыстарын жүргізу, жабдықтың ақауларының себептерін анықтау және оларды жою; - Талаптарға сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бақылау, ілеспе құжаттаманы жүргізу; - Орындалған жұмыстар бойынша есептерді дайындау және уақтылы ұсыну; - Өндіріс процесін / шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша компанияның жобаларына қатысу. Бізге кім керек: - Орта-арнайы / жоғары техникалық білім; - Өндірістегі жұмыс тәжірибесі, халықаралық компаниядағы жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн), ұқсас лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 1-2 жыл; - Нәтижеге назар аудару; - Командада жұмыс істей алу; - Жылдам ұғып алу қабілеті. *Осы бос жұмыс орнына релокациялық пакет ұсынылмайды. Оператор – Илийский район, пос. Отеген Батыра, ул. Ильяса Жансугурова, 90 Меняйте мир вместе с нами В Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) мы приняли кардинальное решение построить бездымное будущее. Присоединяйтесь к нам, чтобы, внести свой вклад в историю уже сегодня, внедрять смелые идеи, создавать более совершенные решения и расти профессионально в самых разных направлениях. В производственном отделе каждый из работников имеет возможность внести весомый вклад в общее дело. Работа в этом отделе требует новых подходов к закупкам, логистике, производству, планированию цепи поставок, и др. Если Вас вдохновляют сложные повседневные задачи, мы предоставим Вам возможности совершенствоваться, внедрять инновации и разрабатывать новые методы работы. Ваши повседневные обязанности: - Обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования и контролирование производственного процесса; - Осуществление контроля и учета табачных и нетабачных материалов; - Осуществление по необходимости ремонтных работ на технологическом оборудовании цеха, выявление причин неполадок оборудования и их устранение; - Контроль качества выпускаемой продукции согласно требованиям, ведение сопутствующей документации; - Подготовка и своевременное предоставление отчетов по выполненным работам; - Участие в проектах компании по улучшению производственного процесса / качества выпускаемой продукции. Кто нам нужен: - Среднее-специальное/высшее техническое образование; - Опыт работы на производстве, опыт работы в международной компании (желательно), стаж работы на аналогичной должности не менее 1-2 года; - Нацеленность на результат; - Умение работать в команде; - Способность схватывать «на лету». *Релокационный пакет на данную вакансию не предоставляется.

Apply